Untitled Document

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (NA) ... ระยะสั้น 6 เดือน ... มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ... เรียนจบแล้ว รับรองการมีงานทำ 100% ... ติดต่อสอบถาม 053 - 600530 / 086 - 4310026 ...

Untitled Document
เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
เกี่ยวกับโรงเรียนลานนาบริรักษ์
ค่าเทอม / ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการเรียนการสอน
สวัสดิการ
กิจกรรม/ภาพประทับใจ
สมัครเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
ศิษย์เก่าลานนาบริรักษ์
ติดต่อสอบถาม
เว็บบอร์ด
ดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ดูแลระบบ1. เพศชาย/หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีใจรักในงานด้านการพยาบาล

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 2 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 2 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบช่องนะค่ะ
โรงเรียนลานนาบริรักษ์ เชียงราย ที่อยู่ 402 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อผู้สมัคร
 
 
ชื่อ-สกุล
ชื่อเล่น
ส่วนสูง
น้ำหนัก
ว/ด/ป เกิด
อายุ
ปี
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
สถานภาพ
โสด สมรส อย่าร้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
 
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทร
มือถือ
สถานที่ใกล้เคียง
   
 
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อบิดา นาย
อายุ
มีชีวิต ถึงแก่กรรม หย่าร้าง
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่เดียวกันกับนักศึกษา ( ไม่ต้องกรอก )
แยกกันอยู่
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อาชีพของบิดา
       
ชื่อมารดา นาง
อายุ
มีชีวิต ถึงแก่กรรม หย่าร้าง
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่เดียวกันกับนักศึกษา ( ไม่ต้องกรอก )
แยกกันอยู่
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อาชีพของมารดา
 
 
ปัจุบันผู้สมัครมีผู้อุปการะที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง คือ (หากมีบิดา มารดา เป็นผู้อุปการะไม่ต้องกรอก)
ชื่อ-สกุล
อายุ
ปี
สัญชาติ
เชื้อชาติ ศาสนา
ที่อยู่
ที่เดียวกันกับนักศึกษา ( ไม่ต้องกรอก )
แยกกันอยู่
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทร
มือถือ
อาชีพผู้มีอุปการะคุณ
ที่อยู่ที่ทำงาน
 
 
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
โปรแกรม แผนก
เกรดเฉลี่ย
ปีที่จบ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช
อนุปริญา / ปวส
ปริญญาตรี
 
ท่านทราบข่าวสารรับสมัครเรียนจากที่ไหน
โปรดระบุ แหล่งข่าว :
ท่านมีความประสงค์จะทำงานที่ไหนหลังจากเรียนจบ ( กรุณากรอกตามความเป็นจริง )
1. 3.
2. 4.
ท่านคาดหวังอะไรบ้าง หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร
 
หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (NA) ที่ท่านประสงค์จะสมัครเรียน
หลักสูตรที่ 1 สาขาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
หลักสูตรที่ 2 สาขาคลินิกทันตกรรม และแล็ป
หลักสูตรที่ 3 สาขาผู้ช่วยร้านยา และห้องยา
หลักสูตรที่ 4 สาขาคลินิกความงาม
หลักสูตรที่ 5 สาขาการบริบาลเด็ก และผู้สูงอายุ
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนั้นเป็นจริงทุกประการ การที่ข้าพเจ้าเข้าศึกษานี้ บิดา มารดา ผู้อุปการะหรือผู้ปกครองของข้าพเจ้าได้ทราบและข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาแสดงต่ออาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...
 
โรงเรียนลานนาบริรักษ์เชียงราย
ที่อยู่ 402 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถาม 053-600530,086-4310026
  CopyRight 2017-2018 http://www.lannahealthschoolcr.com E-Mail : lannaschool@hotmail.com

All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft